Bazi Tori
بازی طوری در اردیبهشت سال 99 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و هدف اون چیزی نیست جز بودن در کنار خانواده های ایرانی